Regulamin – COVID-19

REGULAMIN

uczestnictwa w East est – II Festiwalu Wschodnich Podróży w związku z pandemią COVID-19

1. Podstawą niniejszego regulaminu jest w szczególności Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Rozwoju KUL z siedzibą przy al. Racławickich 14, 20-950 Lublin, w kooperacji z Biblioteką Uniwersytecką KUL z siedzibą przy ul. Chopina 27, 20-023 Lublin, Katolicim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II z siedzibą przy a. Racławickich 14, 20-950 Lublin i Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego z siedzibą przy ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin.
 

3. Regulamin jest dostępny na stronie Festiwalu, jego profilu facebookowym oraz na miejscu w trakcie trwania wydarzeń.

4. W każdej sytuacji uczestnik Festiwalu wypełnia i podpisuje oświadczenie w związku ze stanem epidemii COVID-19, gdzie oprócz imienia i nazwiska podaje swój numer telefonu. Obowiązuje zasada jednego oświadczenia na jeden dzień Festiwalu. Uczestnicy mogą być poproszeni o dobrowolną informację o stanie zaszczepienia przeciw COVID-19 (okazanie kodu QR lub certyfikatu). Informacja jest istotna przede wszystkim dla określenia możliwości wpuszczania osób zaszczepionych poza limitami i w przypadku wypełnienia sali. Prosimy o przybycie min. 15 minut przed rozpoczęciem każdego wydarzenia festiwalowego.

5. Dokonanie rezerwacji wejściówki po zapoznaniu się z Regulaminem oraz wypełnienie i podpisanie oświadczenia są równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.

6. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Festiwalu, niezależnie od tego czy odebrały wejściówkę osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

7. Pojedyncze wydarzenia organizowane wewnątrz budynków będą udostępniane publiczności w limicie nie więcej niż 50% miejsc przewidzianych na widowni, a w przypadku pomieszczeń, w których nie wyznaczono miejsc na widowni – według zasady 1 osoba na 15 m2; na otwartym powietrzu wydarzenia nie będą udostępnianie grupie większej niż 250 osób (z wyjątkiem osób zaszczepionych).

8. Limity uczestnictwa w wydarzeniach nie obowiązują osób zaszczepionych przeciw COVID-19, jeśli możliwości lokalowe czy pojemność sal na to pozwolą.

9. Na poszczególne wydarzenia mogą być wpuszczeni uczestnicy nieposiadający wejściówek, jeśli tylko limit uczestników i możliwości lokalowe na to pozwolą.

10. Jeśli limit obecności osób w poszczególnych pomieszczeniach zostanie wyczerpany, kolejni uczestnicy nie będą wpuszczani.

11. Na każdym z pomieszczeń dostępnych dla uczestników będzie wywieszona informacja o maksymalnej liczbie osób mogących znaleźć się w danym pomieszczeniu.

12. Uczestnicy wydarzeń wewnątrz budynków zobowiązani są realizować nakaz zakrywania ust i nosa oraz przestrzeganie dystansu społecznego 1,5 m (dystans obowiązuje również poza budynkami).

13. Uczestnicy zobowiązani są do zdezynfekowania rąk podczas wchodzenia na teren budynku i podpisywania oświadczenia.

14. Wewnątrz budynku zaleca się noszenie jednorazowych rękawiczek ochronnych.

15. Użyte maseczki i rękawiczki należy wrzucać do specjalnie przygotowanego i oznaczonego pojemnika wystawionego przed wejściem do budynków.

16. Organizatorzy mogą zapewnić maseczki ochronne zakrywające usta i nos oraz rękawiczki.

17. Organizatorzy zobowiązują się do częstej dezynfekcji powierzchni dotykowych oraz wietrzenia pomieszczeń.

18. W imprezie nie mogą uczestniczyć osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie i izolacji.

19. Obsługa może nie wpuścić bądź wyprosić osobę nieprzestrzegającą jej zaleceń, spóźnioną oraz osoby z widocznymi oznakami złego stanu zdrowia (wskazującego na możliwość infekcji COVID-19). Wówczas zostaną wdrożone procedury przewidziane przez GIS.

20. Więcej informacji na temat zagrożenia i ogólnego postępowania dotyczącego koronawirusa znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

21. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, prosimy nie przychodzić na wydarzenia. Należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem.

22. Obowiązuje zakaz wnoszenia na imprezę broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych.

23. Regulamin obowiązuje w dniach 18, 19 i 20 czerwca 2021 roku